LITTERAE je zájmový spolek, který vznikl transformací z občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují zastánci vědy, kultury, vzdělávání poskytování obecně prospěšných činností v oblasti humanitních, přírodovědných a medicínských věd k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti LITTERAE, a to subjekty zejména z řad literárních vědců, učitelů, kuturních pracovníků, studentů a dalších příznivců kultury, přírodních a medicínských věd a vzdělávání. Sdružení není zřízeno za účelem podnikání.

Cíle sdružení jsou:

— realizace projektů a aktivit v humanitní, přírodovědné a medicínské oblasti
— realizace projektů a aktivit ve vzdělávání
— pomoc v realizaci výše uvedených projektů a podpora aktivit zvláště mladým či začínajícím autorům a vědcům
— podpora publikační činnosti vědecké veřejnosti, a to zvláště formou malonákladových tisků odborných statí a výukových materiálů, které nejsou z finančních důvodů realizovány v komerčních nakladatelstvích
— prezentační, vzdělávací a vědecké aktivity
— tvůrčí aktivity.

Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech humanitních, přírodovědných a medicínských věd, a to především:

— praktická činnost členů ve výše uvedené oblasti
— spolupráce s jinými subjekty
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství
— výchovná, vzdělávací a popularizační činnost.Z dosavadní činnosti:

2009

červen 2009 – založení webových stránek

červen 2009 – aktivní účast členů na konferenci v Hradci Králové - Kritéria, hodnoty, vize dne 26. a 27. června 2009 v Hradci Králové

září 2009 – aktivní účast členů na konferenci v Opavě - Obraz české a slovenské literatury v literární kritice v Opavě.

listopad 2009 – aktivní účast členů na konferenci v Olomouci - Dvě dekády demokracie, Česká literatura 1989-2009 v Olomouci

listopad 2009– aktivní účast členů na konferenci v Ostravě - 11. kulatý stůl v cyklu Slovo a obraz v komunikaci. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži v Ostravě

prosinec 2009 – aktivní účast členů na konferenci v Brně - Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy v Brně

2010 - aktivní účast členů na konferencích- zahraničí

2010 – Smolenice (SR) – K problémom mediálnej komunikácie (Medzinárodná vedecká konferencia) FMK UCM Trnava – aktivní účast -Paratextualizace a její role v mediální komunikaci

2010 - Nitra (SR) Megatrendy tretieho milénia. KPEŠ FF UKF Nitra – aktivní účast -Knižní komunikace na prahu třetího milénia

2010 – Mnichov (Německo) „Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht“ 27. – 29.10.2010 - Institut für Slavische Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/author/zrux9 – aktivní účast -Паратексти української літератури

2010 – Nitra (SR) – Transformácia detského aspektu a recepčná prax – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Oddelenie translatológie FF UKF Nitra – aktivní účast -Paratexty a dětský aspekt

- Česká republika

2010 – Hradec Králové - II. kongres českých slavistů věnovaný problematice filologicko-areálových studií – PdF UHK – aktivní účast - Paratexty a ruská klasická literatura

2010 – Opava – Konference Kniha ve 21. století - Knihovna jako instituce a vztahová síť budoucnosti- FPF SU Opava – aktivní účast - Knihovna a internetové paratexty

2010 – Olomouc – Mýtus - mystifikace - kontrafaktuální historie, Olomoucké sympozium cyklu Česká kultura a umění 20. století – FF UP– aktivní účast - Paratexty v dílech české literární mystifikace

2010 – Brno – Poetický Cikháj v Brně – FF MU-– aktivní účast - Poetika paratextu

2010 – Praha - IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky – ÚČL AV – aktivní účast - Paratexty a česká literatura

2010 – Opava – Evropská dimenze české a polské literatury- FPF SU Opava – aktivní účast - Paratexty česky vydané polské literatury

2010 - Ústí nad Labem – Máchův kraj v jazyce a literatuře – PF UJEP – aktivní účast -
Máchův kraj a paratexty

Publikační činnost v roce 2010

zahraniční

Nakladatelské peritexty jako jeden ze způsobů marketingové komunikace nakladatelství. In: Masmediálna komunikácia a realita III. Marketingová komunikácia. Trnava: FMK 2009, s. 159-174.

Paratextualizace a její role v mediální komunikaci. In: K problémom mediálnej komunikácie I. Aktuálne otázky mediálnej kultúry. Komunikačný diskurz. Audiovizuálna kreativita. Trnava: FMK 2010, s. 447-456.

Paratextová komunikace tělesného a smyslového handicapu v české literatuře pro děti a mládež. In: Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov: PFPU 2010, s. 356-365.

Česká republika

odborná publikace

Müllerová, L.: Paratexty a česká nakladatelství (knižní strategie v 90. letech 20. století). LITTERAE 2010.

studie

Autor v knižních paratextech (nad peritexty české knižní produkce 90. let 20. století). Dialog kultur V: mezinárodní vědecká slavistická konference. Ústí na Orlicí : Oftis, 2009, s. 530-541.

Paratextová komunikace v literatuře pro děti a mládež. 12. Kulatý stůl. Komunikace s dětmi a mládeží – Spojující i rozdělující. Ostrava 2009, s. 258-261.

Komunikace a vydavatelské poznámky české knižní produkce devadesátých let 20. století. Sborník prací FF Brno. Bohemica Litteraria 2009, 58, 1-2, s. 123-134.

Knihovny a internetové paratexty. Knihovnický zpravodaj Vysočina, roč. 10, č. 1. http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1209 ISSN 1213-82311

Dom(ov)y Ivy Procházkové. Dům v české a polské literatuře/Dom w literaturze czeskiej i polskiej. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Opava 2009, s. 231-234.

Knižní paratextová strategie českých překladů Raymonda Queneaua. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, č. 2, s. 63-74.

Knižní paratextová komunikace v literatuře pro děti a mládež na přelomu tisíciletí. Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. Praha 2009, s. 210-223.V současné době připravujeme k tisku dvě odborné publikace.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one